Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety

Paralotniowy Puchar S.P. Sudety

Regulamin

Paralotniowy Puchar S.P.Sudety 2019

organizator

Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety

Przelotowy Puchar S.P. Sudety 2019

  1. Warunki uczestnictwa: Pilot musi posiadać konto Użytkownika na Platformie (http://www.xcportal.pl).
  2. Fakt rejestracji i zgłoszenia lotu jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo w Konkursie oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
  3. Sprzęt: Piloci mogą wykonywać Loty na sprzęcie klasy A,B,C, za stan techniczny sprzętu do lotuodpowiada wyłącznie Pilot.

Dla niniejszego regulaminu obowiązują definicje pojęć przedstawione w Regulaminie Bazowym
Platformy.

1. CELE:

  1. Rozwój umiejętności przelotowych pilotów w rejonach górskich.
  2. Promocja regionu Sudetów Środkowych (Gór Kamiennych i Gór Wałbrzyskich) jako miejsca, w którym odbywają się ciekawe wydarzenia sportowe.


2. SPONSORZY:

  1. Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety www.paralotnie-sudety.pl
  2. Szkoła latania Extreme Arek Pomarański www.paragliding.com.pl
  3. Internetowy sklep paralotnirza SKYTREKKING www.skytrekking.pl


3. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety - www.paralotnie-sudety.pl
Kontakt: Janusz Wojtyniak 5O3039933 lub zarząd(małpa)paralotnie-sudety.pl
5. ZASADY:
1. Konkurs polega na wykonaniu Lotów ze startowisk :
Dzikowiec ;http://xcportal.pl/launch-sites?title=dzikowiec
Klin ;http://xcportal.pl/launch-sites?title=klin
Grzmiąca ;http://xcportal.pl/launch-sites?title=grzmi%C4%85ca
Mieroszów;http://xcportal.pl/launch-sites?title=mierosz%C3%B3w
wykonanych ze startu nożnego, bez użycia holu.
2. Zwycięzcami zostaną Piloci z największą ilością punktów w danej Klasyfikacji.
3. Piloci odpowiadają za wykonywanie lotów zgodnie Prawem Lotniczym.
4. Bezpieczeństwo:
a. Piloci muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do lotów na paralotni oraz ważne ubezpieczenie
OC na kwotę prawnie wymaganą.
b. Cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo, przygotowanie i realizacje zadań, jak ich skutki rzeczywiste
i prawne spoczywa wyłącznie na uczestnikach.

c. Należy zwrócić uwagę że niektóre startowiska w Sudetach mogą być szczególnie trudne przy
niekorzystnych warunkach pogodowych.
d. W celu utrzymania zgodności z obowiązującym stanem prawnym na terenie Polski, Sędzia Konkursu
oraz Weryfikator ma prawo zwrócić się z wnioskiem do każdego Pilota biorącego udział w rywalizacji o
przedstawienie w terminie 14 dni kserokopii wszystkich wymaganych prawem dokumentów
upoważniających Pilota do wykonywania lotów na paralotni. Nieprzedstawienie wymaganych
dokumentów będzie wiązało się z dyskwalifikacją takiego Pilota i usunięciem z Konkursu/Klasyfikacji.
5. Punktacja:
Fakt odbycia Lotu należy odnotować na Platformie poprzez wgranie pliku .igc, stanowiącego zapis
wykonanego Lotu, po uprzednim zalogowaniu na indywidualne konto Uczestnika.
a. Trójkąt FAI – współczynnik 1 km= 2 punkty
b. Trójkąt płaski – współczynnik 1km= 1.5 punktu
c. Przelot otwarty – współczynnik 1 km= 1.0 punkt
6. Klasyfikacja:
Zwycięzcą Konkursu w poszczególnych kategoriach, zostanie osoba z największą ilością punktów.
W trzech kategoriach ; Open , Sport , Fun , Women
Do punktacji zaliczane zostaną pięć najlepszych loty.
7. Czas trwania
a. Konkurs odbywa się w okresie od 1 marca 2019 do 30 września 2019r.
b. Loty mogą się odbywać jedynie w czasie od wschodu do zachodu słońca.

8. Dokumentacja i zgłaszanie lotów:
a. Loty powinny być dokumentowane track-logami z urządzeń GPS, obsługujących standard
zabezpieczeń G-record.
b. Do Konkursu mogą być zaliczone Loty z Tabeli Dziennej Portalu.
c. Sędzia lub Weryfikator mogą usunąć Lot z Klasyfikacji jeśli nie będzie on spełniał zasad regulaminu.
d. Sędzia podejmuje decyzje według swojej najlepszej wiedzy, w interesie ogółu wszystkich
rywalizujących pilotów oraz na podstawie podanych przez pilotów dodatkowych wyjaśnień,
przedstawionych w formie pisemnej w komentarzach do lotów.
e. Loty muszą być zgłoszone w terminie do 14 dni od ich wykonania, maksymalnie 7 dni po zakończeniu
sezonu.
f. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do złożenia protestu na Lot wykonany niezgodnie z niniejszym
Regulaminem oraz Regulaminem Bazowym Platformy. Protest należy wysłać do 14 dni od daty
zgłoszenia Lotu do Konkursu na adres email: zarzad(małpa)paralotnie-sudety.pl . Przy zgłoszeniu
protestu Pilot musi podać imię i nazwisko, email, nazwę Konkursu oraz link do Lotu, który oprotestowuje
wraz z uzasadnieniem swojego sprzeciwu.
9. Sędziami Konkursu są:
Janusz Wojtyniak : zarzad(małpa)paralotnie-sudety.pl
Paweł Kluka : pawelkluka(małpa)wp.pl
10. Informacje dodatkowe - Piloci biorący udział w rywalizacji akceptując niniejszy Regulamin
zobowiązują się, zgłaszając Loty, do poświadczania prawdy w zakresie wszystkich informacji
potrzebnych do prawidłowego zakwalifikowania Lotu. Wykryte nadużycia (np. zgłoszenie Lotu na innym
skrzydle, niż faktycznie użyte podczas Lotu będą skutkowały zawieszeniem w rywalizacji na okres 3
miesięcy przy pierwszym incydencie, oraz całkowitym pozbawieniem prawa rywalizacji w danym
Sezonie przy kolejnym wykrytym incydencie.
Powyższy regulamin jest nadrzędnym w stosunku do regulaminu XCPortal 2019. W przypadku, gdy te

same kwestie poruszone są w obu regulaminach, należy stosować się do zasad regulaminu
S.P.Sudety
Organizator
Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety